Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR

Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“)
vydané Petr Novák – CYKLONOVAK, Zámecká 77, Velké Hoštice, IČ: 66178380, (dále jen
„Petr Novák - CYKLONOVAK“) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké
osobní údaje Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává o fyzických osobách získaných při
prodeji zboží, poskytování služeb, e-shopech a při návštěvách internetových stránek
provozovaných Petrem Novákem – CYKLONOVAK a kontaktech s potenciálními zákazníky,
za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje Petr Novák – CYKLONOVAK
zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.
Obecné podmínky jsou účinné od 1.6.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“
nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Petra Nováka – CYKLONOVAK
jako správce dle čl. 13 GDPR.

I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Petr
Novák – CYKLONOVAK schopen identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a
poskytováním služeb Petr Novák – CYKLONOVAK může shromažďovat a zpracovávat níže
uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na
základě smlouvy, oprávněného zájmu Petra Nováka – CYKLONOVAK nebo na základě
zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu. Díky udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka může Petr Novák – CYKLONOVAK i
nadále poskytovat některé své služby zdarma.
1. Základní osobní identifikační údaje
Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul,
jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu,
adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř.
adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje,
které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V
některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo
kontaktní osoby, kterou zákazník určí.
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační
údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen
na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o
zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.
2. Technické údaje
Petr Novák – CYKLONOVAK shromažďujeme informace, které z technických důvodů
automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče,
používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP
adresa), časový údaj.
Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů.
IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.
V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce Petr Novák – CYKLONOVAK

předávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je mobilní přístroj
zákazníka vybaven lokalizační funkcí. Před aktivací lokalizační funkce bude zákazník formou
bezpečnostní hlášky požádán o souhlas. Data jsou využívána výhradně pro určení stanoviště
zákazníka, nejsou ukládána.
3. Údaje z komunikace se zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb Petr Novák –
CYKLONOVAK zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na
prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou
komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.
4. Kamerové záznamy z prodejen a prostor Petr Novák – CYKLONOVAK
Petr Novák – CYKLONOVAK umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu svých
ochrany oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně a viditelně
označeny upozorněním.
5. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka
Zpracování těchto údajů umožňuje Petru Novákovi – CYKLONOVAK zlepšovat služby,
zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách,
které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou
být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:
• zlepšení kvality služeb Petr Novák – CYKLONOVAK a vývoje nových
• zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka
• provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby Petr Novák – CYKLONOVAK
používány
• analýzy preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám zákazníka
• zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z
přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k
odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@cyklonovak.cz) a
obsahových newsletterů.
S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím
krátkého písemného sdělení, které zašle na adresu sídla Petr Novák – CYKLONOVAK,
Zámecká 77, 747 31 Velké Hoštice nebo na e-mailovou adresu: info@cyklonovak.cz.

II. Zpracovávání osobních údajů

1. Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka
Petr Novák – CYKLONOVAK provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv,
plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů
nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je
povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat.
Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze
odmítnout. Oprávněným zájmem Petra Nováka – CYKLONOVAK je mj. zasílání obchodních
sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 GDPR,

jestliže Petr Novák – CYKLONOVAK získal podrobnosti elektronického kontaktu
nezprostředkovaně v souvislosti s prodejem zboží a služeb zákazníkovi (tzv. přímý
marketing).
Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.
2. Doba zpracování údajů
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností
a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté
jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely
uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Petr Novák –
CYKLONOVAK.
V případě zakoupení zboží je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn zpracovávat základní
osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi
zákazníkem a Petr Novák – CYKLONOVAK po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na
zboží.
U zákazníků služeb poskytovaných Petr Novák – CYKLONOVAK je Petr Novák –
CYKLONOVAK oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje
zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Petr Novák –
CYKLONOVAK po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Petr Novák –
CYKLONOVAK .
V případě jednání mezi Petr Novák – CYKLONOVAK a novým zákazníkem o uzavření
smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je Petr Novák – CYKLONOVAK
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené Petrem Novákem – CYKLONOVAK jsou v souladu s § 35 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z
důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne
ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
U dlužníků si Petr Novák – CYKLONOVAK ponechává osobní údaje související s dluhem
ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení
vedeném se zákazníkem.
Kamerové záznamy z prodejen Petr Novák – CYKLONOVAK a z prostor Petr Novák –
CYKLONOVAK a okolí budovy Petr Novák – CYKLONOVAK jsou zpracovávány po dobu
90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.
3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní
smlouvy
Petr Novák – CYKLONOVAK umožňuje platbu na dobírku, bankovním převodem nebo
platební kartou. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy.
V případě užití platební karty Petr Novák – CYKLONOVAK splňuje požadavky
předepsaného standardu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) a vyzývá
k zadání Card Security Number.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude Petr Novák – CYKLONOVAK
zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude
Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen
po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání
skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený
zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Petr Novák –
CYKLONOVAK), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným

předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a
jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka.
Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude Petr Novák –
CYKLONOVAK provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a
účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v
České republice.
4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných
podnětů
Prostřednictvím tel.č. 737383340 nebo emailu info@cyklonovak.cz může být zákazníkem
uplatněna reklamace výrobku. Petr Novák – CYKLONOVAK bude zpracovávat osobní údaje
za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných
povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka. V
souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Petr Novák – CYKLONOVAK osobní údaje
dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného
vzniku sporu z reklamace.
Prostřednictvím tel.č. 737383340 se mohou zákazníci a další osoby obracet na Petra Nováka –
CYKLONOVAK se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude Petr Novák –
CYKLONOVAK zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto
poskytnuté osobní údaje bude Petr Novák – CYKLONOVAK zpracovávat pouze v
nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li
potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem
chráněných zájmů Petra Nováka – CYKLONOVAK). Tyto osobní údaje jsou poskytovány
zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Petr Novák – CYKLONOVAK nebyl
schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován.
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Petr Novák – CYKLONOVAK sám.
Bude-li to potřebné je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn předat zpracovávané osobní
údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace.
Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může Petr Novák – CYKLONOVAK takto osobní
údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i
od místa jeho zakoupení.
5. Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody
V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům Petra
Nováka – CYKLONOVAK určitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V
takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní
událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních
osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem
zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a
právem chráněných zájmů Petra Nováka – CYKLONOVAK pro případ možného vzniku
sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro
tyto účely, která odpovídá době, po kterou Petr Novák – CYKLONOVAK může v této
souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody,
tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je Petr Novák –
CYKLONOVAK oprávněn zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či
výrobcům.
6. Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely

Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem
vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď
telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a
formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za
tímto účelem si Petr Novák – CYKLONOVAK vytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí,
typové profily chování při využívání produktů a služeb Petr Novák – CYKLONOVAK a
uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro
oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.
Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Petr Novák –
CYKLONOVAK a následující 5 (10) let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.
Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro
jiné účely a na základě jiných právních titulů.
Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování
udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn
tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.

III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací
nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje Petr Novák – CYKLONOVAK osobní údaje
zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží
prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále
také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů. S těmito třetími osobami jsou
uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se
zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle pokynů Petr Novák –
CYKLONOVAK. Součástí smluv je zákaz předávat osobní údaje zákazníků Petr Novák –
CYKLONOVAK dalším osobám.
Dále osobní údaje Petr Novák – CYKLONOVAK předává zejména advokátům, auditorům,
správě IT systémů. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je
prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Všichni
zpracovatelé právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu
Evropské unie.

IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1. Web-bug
Petr Novák – CYKLONOVAK používá na svých internetových stránkách tzv. web bug (malé
grafiky). Při otevření stránky je tato grafika uložena serverem v internetu, kde je současně
registrována. Na základě této skutečnosti je patrné, jaké internetové stránky zákazníci
navštěvují, jak často se na ně dívají, z jakého regionu k nim přistupují a jaké akce provádějí.
V rámci tohoto procesu je v souladu se stanoviskem úřadů dohlížejících na ochranu osobních
údajů IP adresa zákazníka zaznamenána pouze ve zkrácené podobě, identifikovat konkrétní
připojení tak není v žádném případě možné.
2. Využití sociálních pluginů

Webové stránky Petr Novák – CYKLONOVAK obsahují mj. sociální pluginy třetích stran,
pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s dalšími osobami. Jedná se
o:
• plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
• plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066
San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043;
• plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025, USA.
Tyto sociální pluginy nejsou spravovány Petr Novák – CYKLONOVAK a nenese za ně
odpovědnost. Žádné osobní údaje, které zákazník zadali na webové stránky Petra Nováka –
CYKLONOVAK nebo které jsou o zákazníkovi u Petra Nováka – CYKLONOVAK uloženy,
nejsou přenášeny na sociální sítě.
3. Cookie
Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky Petr Novák –
CYKLONOVAK soubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných
prostřednictvím cookies identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají zejména:
• ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co
nejmenšími obtížemi;
• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
• při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;
• při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení
stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na
zboží, o které nemají zájem.
Jaké soubory cookie používáme:
- Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči
zákazníka;
- dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem
déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny.
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina
prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie
lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých
souborů cookie.
Pokud bude mít prohlížeč zákazníka použití cookies povoleno, bude Petr Novák –
CYKLONOVAK vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany
našich webů. Seznam cookies souborů užívaných Petrem Novákem – CYKLONOVAK zde.
4. Google Analytics a Google Adwords
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Petr Novák – CYKLONOVAK
službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se
sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky
vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v
USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na
webových stránkách Petr Novák – CYKLONOVAK nastavena, dochází před přenosem dat na

server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských
států EU či Evropského hospodářského prostoru.
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může
návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.
V rámci služby Google Analytics využívá Petr Novák – CYKLONOVAK i související
reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či
zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč.
služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv.
remarketingu.
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Petr Novák – CYKLONOVAK
vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupnéhozde.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby.

V. Právo na přístup k osobním údajům
Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně
osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje
jednak právo získat od Petra Nováka – CYKLONOVAK, jednak potvrzení, zda zpracovává
osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,
příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o
existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji
osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů
mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii
osobních údajů.
V případě opakované žádosti je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn účtovat za kopii
osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a
na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Petra Nováka – CYKLONOVAK,
nebo na prodejně Petra Nováka – CYKLONOVAK.
2. Právo na opravu nepřesných údajů

Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Petr Novák –
CYKLONOVAK zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat Petr Novák –
CYKLONOVAK změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout
součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Petr Novák – CYKLONOVAK
zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu.
3. Právo na výmaz
Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Petr Novák –
CYKLONOVAK neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli
bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu:
info@cyklonovak.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní
údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu
také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává Petr Novák –
CYKLONOVAK na jiném právním základu, než je souhlas.
4. Právo na omezení zpracování
Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud
bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku
proti jejich zpracování.
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení
zpracování osobních údajů.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl
Petr Novák – CYKLONOVAK, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem
tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti
vyhovět.
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z
důvodu oprávněného zájmu Petra Nováka – CYKLONOVAK. Pokud zákazník nebude
souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti
dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 1.6.2018 je možné
kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a
určitým projevem vůle, a to na adrese sídla Petr Novák – CYKLONOVAK, Zámecká 77,
74731 Velké Hoštice, nebo na e-mailovou adresu: info@cyklonovak.cz.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím
pověřené osoby.
4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším
zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu eshop@skiservis.cz či písemně na
naší adrese našeho sídla.
5. V této souvislosti je Petr Novák – CYKLONOVAK oprávněn požadovat, aby zákazník za
účelem prověření identity vhodným způsobem prokázali totožnost, Jde o preventivní
bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Ve Velkých Hošticích dne 1.6.2018
Petr Novák – CYKLONOVAK